Stichting de Verbinding De kracht van samen werken

Stichting de Verbinding

Stichting De Verbinding, opgericht in 2007, zetelt in Groningen, is een algemeen nut beogende instelling (anbi).

Doel

Doel van Stichting De Verbinding is:

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting De Verbinding zijn:

Activiteit

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2015 ontving Stichting De Verbinding een lening ter grootte van € 80.000,= voor de ontwikkeling van software voor een nieuwe onderwijsmethode. In het boekjaar 2015 werd daaraan € 15.730,= uitgegeven.
In 2016 ontving Stichting De Verbinding opnieuw een lening van € 80.000,=. Stichting De Vrienden richtte Vitaech B.V. op, en verstrekte aan deze vennootschap een lening van € 160.000,=, met als doel software te ontwikkelen welke zou moeten gaan dienen als een IT database-dienst inclusief verwerkingsprogramma's, voor alle scholieren van basisonderwijs en middelbaar onderwijs, en welke voortdurend beschikbaar zou blijven aan diezelfde leerlingen bij hun voortgezet onderwijs, waaraan moest kunnen worden toegevoegd een registratie van hun ervaringen, zodat de opgroeiende mensen permanent met behulp van dit IT instrument eigen regie zou kunnen voeren, administreren en documenteren. Onderweg zouden, larderend aan deze eigen regie door de benuttende mens, opleidende docenten en begeleiders een coachende rol uitoefenen op de kwaliteit van de verworven kennis en ervaring evenals de kwaliteit borgen van de permanent vorderende database van elke deelnemer. Vitaech B.V. is helaas niet levensvatbaar gebleken doordat de werving van aanvullend kapitaal te traag verliep om marktintroductie adequaat te kunnen financieren. Vitaech B.V. werd per ultimo 2017 opgeheven. De leningverstrekkers hebben de leningen aan Stichting De Verbinding kwijtgescholden.

In 2018 hebben de aandeelhouders van De Verbinding B.V. (zie www.deverbindingbv.nl) besloten hun aandelen over te dragen aan Stichting De Verbinding. De aandeelhouders hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en willen continuïteit garanderen van de social enterprise De Verbinding B.V., om daarmee de werkgelegenheid van de dove medewerkers veilig te stellen en werkgelegenheid in de toekomst te bevorderen, in het verlengde van de doelstellingen van Stichting De Verbinding.

Op 6 november 2018 heeft de directie van De Verbinding B.V. een Raad van Advies geïnstalleerd, waarvan de leden geacht worden in 2019 toe te treden tot het bestuur van Stichting De Verbinding. Met een notaris werden de concept-stukken voor deze aandelenoverdracht voorbereid.

In 2019 heeft de Stichting de voorbereidingen getroffen om alle aandelen van De Verbinding B.V. te gaan beheren. Met de Belastingdienst over de modaliteiten daarvan. Zodra de besluitvorming daarover is afgerond, zal Stichting De Verbinding de aandelen De Verbinding B.V. gaan houden.

Zodra deze aandelenoverdracht is gerealiseerd zal, in zijn functie van Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Verbinding B.V., het bestuur van Stichting De Verbinding in 2020 een nieuwe statutair directeur van De Verbinding B.V. werven. In 2020 en verder zal actief worden gezocht naar fondsen om de doelstellingen van de Stichting te kunnen voortzetten en verder te realiseren, in Groningen en in andere plaatsen in Nederland.

Financieel

Download hier de financiële verantwoording over 2019.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Verbinding bestaat uit:

Volgens het beloningsbeleid van Stichting De Verbinding doen de bestuursleden onbezoldigd hun werk. Wel mogen zij gemaakte onkosten declareren.